Návrat na titulní stranu

Správa služeb hlavního města Prahy

Oddělení odtahů a vraků

Toto oddělení zajišťuje prostřednictvím techniků a řidičů odtahových vozidel nucené odtahy na základě opatření obecné povahy podle § 19a odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů z důvodu zajištění bezpečnosti státu, veřejného pořádku, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, stavebních prací a podobně, zajišťuje nucené odtahy z důvodu provádění komplexní údržby komunikací jednotlivých městských částí v součinnosti s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy jako objednavatelem odtahů a nucené odtahy vozidel tvořících překážky silničního provozu ve spolupráci se strážníky Městské policie a policisty ČR.

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/doprava/cisteni

   

Dne 31. 12. 2015 vstoupil v účinnost zákon č. 268/2015 Sb., kterým došlo k novelizaci zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“). Zákon o pozemních komunikacích upravuje po novele, mimo jiné nově definici vraku jako silničního vozidla zjevně technicky nezpůsobilého k provozu, a dále upravuje postup při jeho odstranění z pozemní komunikace. Definice vraku je pak konkrétně uvedena v ustanovení § 19 odst. písmeno g) uvedeného zákona, kde je stanoven zákaz odstavovat na pozemních komunikacích: „…..silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla (dále jen „vrak“)“.

Správa služeb hlavního města Prahy (dále jen „SSHMP“) postupuje v problematice vraků v souladu s platnou legislativou na základě zřizovací listiny. Pokud je nalezen nebo nahlášen vrak, je provedena vizuální kontrola dotčeného vozidla. V případě zjištění, že by se v předmětném případě mohlo jednat o vrak, je zpracován návrh vlastníka pozemní komunikace k uložení povinnosti provozovateli vraku umístěného na pozemní komunikaci vrak odstranit a odstavit mimo pozemní komunikace v souladu s ustanovením § 19c odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích. Návrh je následně podán místně příslušnému silničně správnímu úřadu (dále jen „SSÚ“), který je oprávněn rozhodovat o uložení nebo neuložení povinnosti provozovateli vraku tento z komunikace odstranit. SSÚ, tzn. k tomu příslušný odbor městské části, rozhoduje (je jako jediný oprávněný rozhodnout), zda se v daném konkrétním případě jedná o vrak.

Po uplynutí zákonné lhůty 2 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí SSÚ o uložení povinnosti vrak odstranit, zajistí SSHMP předání vraku do zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků za účelem jeho ekologické likvidace a do 10 dnů toto oznámí věcně příslušnému silničnímu správnímu úřadu, kam s návrhem na zápis zániku vozidla v registru silničních vozidel předá protokol o ekologické likvidaci vraku společně s registračními značkami.

Posouzení, zda se v konkrétním případě jedná či nejedná o vrak je tak nutné s ohledem na znění zákona činit výlučně s ohledem na jeho technický stav, jiné skutečnosti, jako např. skutečnost, že silniční vozidlo na komunikaci není opatřeno registrační značkou (významná skutečnost upravená zákonem o pozemních komunikacích před 31. 12. 2015), nezakládá oprávnění takovéto vozidlo jako vrak z komunikace odstranit. Povinnost provozovat na pozemních komunikacích vozidlo opatřené registrační značkou upravuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně § 38 předmětného zákona. Postup dle tohoto zákona však nespadá do činnosti organizace.

K pojmu vraku jako takovému se pak blíže vyjadřuje přiložené stanovisko Ministerstva dopravy ČR.

Příloha:
Výňatek ze stanoviska Ministerstva dopravy ČR k vymezení pojmu „vrak“ podle ustanovení § 19 odst. 2) písm. g) zákona o pozemních komunikacích.