Návrat na titulní stranu

Správa služeb hlavního města Prahy

Foto: dispečink

Historie a současnost

Správa služeb hlavního města Prahy datuje svůj vznik dnem 1. ledna roku 2000, kdy byla zřízena hlavním městem Prahou, a to jako servisní organizace Městské policie hlavního města Prahy. Proto také v době svého vzniku nesla název Správa služeb Městské policie hlavního města Prahy. Jako servisní organizace tehdy tvořila především logistické zázemí pražským strážníkům. Starala se o jejich služebny, výstroj a výzbroj, dopravní prostředky, ubytování a další nezbytné potřeby. Sídlem tehdejší zprvu rozpočtové, později příspěvkové organizace a rovněž sídlem Městské policie hlavního města Prahy byl objekt na adrese Korunní 98, 101 00 Praha 10. V té době obě organizace řídil ředitel pražských strážníků.

Dnes, a to nejen v důsledku legislativních proměn, ale i potřeb zřizovatele, je již tato organizace personálně i ekonomicky oddělena od Městské policie hlavního města Prahy, se kterou však i nadále spolupracuje. Správu služeb dnes řídí ředitel, jmenovaný Radou hlavního města Prahy. Organizace plní úkoly, uložené ji zřizovatelem. Jejím sídlem je areál na adrese Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň, který je nejen administrativním centrem organizace, ale tvoří i její provozní zázemí, do kterého náleží autopark odtahových vozidel a rovněž několik z celé řady dalších odtahových parkovišť, které provozuje a spravuje na území hlavního města Prahy.

Nosnými předměty činnosti organizace jsou v současné době úkoly, které plní v oblasti odtahové služby a správy objektů, svěřených městem do jejího vymezeného nemovitého majetku. Dále plní úkoly v oblasti správy a servisu protipovodňových prostředků a rovněž objektů, souvisejících s kolektivní ochranou obyvatelstva. Na smluvním základě poskytuje tato organizace telekomunikační služby prostřednictvím Městského rádiového systému standardu TETRA hlavního města Prahy, zajišťuje dohled nad objekty ve vlastnictví hlavního města Prahy a plní další úkoly ve veřejném zájmu. V neposlední řadě zajišťuje tato organizace rovněž správu a provoz Výcvikového a vzdělávacího zařízení Žihle, které slouží potřebám nejen Městské policie hlavního města Prahy, ale rovněž Školám v přírodě a k rekreaci dětské i rodinné.

Škála činností Správy služeb hlavního města Prahy je tedy již nyní pestrá. Vzhledem k dynamickému rozvoji metropole naší republiky a s ním souvisejícím růstem jejích potřeb bude jistě i nadále narůstat, a to nejen počtem, ale i náročností úkolů.